Sukces szczytu klimatycznego – COP24!

Sierpień 20, 2019

Blisko 24 000 uczestników, ponad 30 przywódców państw z całego świata, 2 tygodnie trudnych negocjacji toczonych przez kilkudziesięcioosobowe zespoły negocjacyjne z 200 państw z całego globu – z tym wszystkim mieliśmy do czynienia w grudniu 2018 w Katowicach. Efekty tego wydarzenia przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach 

To był prawdopodobnie najtrudniejszy szczyt klimatyczny w całej historii procesu międzynarodowych negocjacji dotyczących ochrony klimatu, w których, pod parasolem ONZ, uczestniczą praktycznie wszystkie państwa świata. Głównym wyzwaniem, stojącym przed Polską jako krajem przejmującym rolę prezydencji, a więc przewodniczenia i prowadzenia procesu negocjacyjnego, było doprowadzenie do uzgodnienia przez wszystkie kraje dokumentu mającego na celu ujednolicenie zasad światowej polityki klimatycznej. Udało się to osiągnąć, a Katowicki Pakiet Klimatyczny został przyjęty jednogłośnie. 

Katowicki Pakiet Klimatyczny

Liczący ponad 100 stron dokument umożliwia wdrożenie składającego się z 29 artykułów Porozumienia paryskiego i odpowiada na palącą potrzebę podzielenia się odpowiedzialnością za ochronę klimatu. Wśród najważniejszych elementów Pakietu Katowickiego bez wątpienia znajdują się uniwersalne reguły mierzenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych dla całego świata. Uzgodniono także, jak będą wyglądały tzw. wkłady krajowe określające dobrowolne zobowiązania każdego państwa w zakresie redukcji emisji. Ponadto, państwa rozwinięte zobowiązały się do wsparcia finansowego państw rozwijających się, aby mogły finansować działania łagodzące skutki zmian klimatycznych. 

Działania klimatyczne a interes społeczny

Polska prezydencja COP24 nie ograniczyła się tylko do jego prowadzenia. Zaakcentowaliśmy też najważniejsze dla nas kwestie w postaci tematów przewodnich oraz związanych z nimi deklaracji. Zaproponowaliśmy 3 takie dokumenty i wszystkie spotkały się z ogromnym poparciem społeczności międzynarodowej. Przyjęta 3 grudnia, podczas Szczytu Liderów, Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji została wsparta przez 56 Głów Państw i Szefów Rządów. Dokument zakłada, że działania klimatyczne muszą uwzględniać interes społeczny, prowadzić do poprawy kondycji życia każdego obywatela oraz wyrównywać szanse i nie pozostawiać nikogo samemu sobie. 

Lasy dla klimatu

Kolejną deklaracją, która zyskała aprobatę aż 80 państw, była deklaracja „Lasy dla klimatu”, w której podnoszona jest konieczność uwzględniania roli lasów w zapobieganiu zmianom klimatycznym. Lasy pochłaniają olbrzymie ilości dwutlenku węgla i są wielkim atutem ludzkości, jeżeli chodzi o skuteczne zapobieganie globalnemu ociepleniu. Dlatego chcemy, aby dobra i zrównoważona gospodarka leśna, jaką prowadzimy w Polsce, była przykładem dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania naturalnych, a więc najlepszych, metod ochrony klimatu. 

Partnerstwo na Rzecz Elektromobilności

Spektakularnym sukcesem okazała się również trzecia spośród zaproponowanych przez polską prezydencję deklaracji, czyli Partnerstwo na Rzecz Elektromobilności. Poparły ją 43 państwa oraz ponad 2500 podmiotów pozarządowych, firm, samorządów i organizacji pozarządowych, z kilku kontynentów. Deklaracja akcentujące rolę elektryfikacji transportu oraz rozwiązań zeroemisyjnych w tym sektorze gospodarki. 

Dzięki dobrej współpracy (krajowej i międzynarodowej), osiągnęliśmy historyczny sukces, a Katowice dołączyły do Kioto i Paryża jako najważniejsze miejsce na mapie światowej polityki klimatycznej. Dzięki docenieniu Katowickiego Pakietu Klimatycznego przez świat, wzrosła rola Polski w polityce międzynarodowej, zaś nasz kraj jest postrzegany jako wiarygodny lider w jednym z największych wyzwań dla ludzkości, jakim jest ochrona klimatu i planety.