Zaangażowanie i inicjatywa definiują moją codzienną pracę na rzecz regionu, środowiska i Polski.

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
Poseł na Sejm RP
pozycja numer 2

na liście Prawa i Sprawiedliwości

Minister Środowiska

Poseł na Sejm RP
pozycja nr 2

na liście Prawa i Sprawiedliwości

O mnie

1956rok urodzenia;

1971ukończenie Szkoły Podstawowej w Trojanowie;

1975ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Rykach;

1979– ukończenie studiów na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego;
– założenie rodziny, ślub z Hanną;
– 1 września – rozpoczęcie pracy w Zespole Szkół Rolniczychw Golądkowie jako nauczyciel matematyki;

80/81założenie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarności przy ZSR w Golądkowie i wybór na przewodniczącego Komisji Zakładowej;

199028 maja – pierwsze wolne wybory do Rad Gmin;

19917 czerwca – wybór na Wójta Gminy Winnica;

1993start w wyborach do Sejmu z listy KKW Ojczyzna;

1997start w wyborach do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność;

1998– luty, powołanie na Urząd Wojewody Ciechanowskiego;
– wybór na radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;

1999marzec, ponowny wybór na wójta Gminy Winnica;

2005start w wyborach do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wybór na posła z liczbą 7211 głosów;

2006czerwiec, powołanie na funkcję wiceministra rolnictwa w rządzie PiS;

2007– start w wyborach do Sejmu z listy PiS. Wybór na posła z liczbą 13 600 głosów;
– dymisja z funkcji wiceministra rolnictwa. Rząd tworzy koalicja PO-PSL;

2011start w wyborach do Sejmu z listy PiS. Wybór na posła z liczbą 13 713 głosów;

wrzesień, wyznaczenie przez Komitet Polityczny PiS odpowiedzial-nego (wspólnie z Beatą Szydło) za odpowiedzialność za finanse PiS;

2014– praca w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy, kandydata PiS w wyborach prezydenckich. 26 maja – wybór Andrzeja Dudy na Prezydenta RP;
– praca w sztabie wyborczym PiS wyborów parlamentarnych. Odpowiedzialność za część ekonomiczną programu PiS;
– start w wyborach parlamentarnych z listy PiS. Wybór na posła z liczbą 22 850 głosów;
– listopad, powołanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę do rządu Premier Beaty Szydło na funkcję Ministra – Członka Rady Ministrów Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów;

201516 września, powierzenie przez Premier Beatę Szydło pełnienia obowiązków Ministra Skarbu Państwa;

201631 grudnia, zakończenie funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa.

20186 stycznia, powołanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę do rządu Premiera Mateusza Morawieckiego na funkcję Ministra Środowiska.

Słowo do wyborców

Szanowni państwo,

na wstępie pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i docenienie mojej pracy w funkcji posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII i VIII kadencji. Każdy kolejny rok pracy na rzecz okręgu siedleckiego-ostrołęckiego to dla mnie służba obywatelska, ale też i swego rodzaju misja, którą wypełniam z zaangażowaniem i oddaniem. Wszelkie podjęte przeze mnie działania i inicjatywy sprowadzają się do najważniejszego: poprawy standardu życia mieszkańców regionu.

Sam jestem szczęśliwym mieszkańcem wsi (Golądkowo, gmina Winnica), rozumiem więc doskonale potrzeby rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i mniejszych miast. W swojej pracy poselskiej szczególnie cenię sobie działania w terenie. Dzięki temu mam możliwość bezpośredniego spotkania z ludźmi, porozmawiania na temat najważniejszych problemów i wyzwań danego regionu.

To niezwykle budujące, jak widzę zaangażowanie ludzi, którzy zgłaszają swoje uwagi, dzielą się konstruktywnymi spostrzeżeniami czy konkretnymi pomysłami dotyczącymi realizacji nowych projektów. Doskonale zdaję sobie bowiem sprawę, że wszystkie rozwiązania legislacyjne czy ustawowe nie znajdą zastosowania, jeśli nie wynikają z realnych potrzeb, oczekiwań, ale i

możliwości ich przełożenia na rzeczywistość. Wiedzę uzyskaną w czasie spotkań z mieszkańcami w terenie czy w biurze poselskim, wykorzystywałem najpierw podczas pełnienia funkcji ministra – przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz obecnie funkcji ministra środowiska.

Moim marzeniem, jako posła i ministra, jest wyrównanie warunków życia mieszkańców wsi i miast w najważniejszych obszarach: zarobki, komunikacja, infrastruktura. Chciałbym, aby każdy mieszkaniec miał równy dostęp do sieci kanalizacyjnej (ewentualnie do oczyszczalni), sieci gazowej, do energii elektrycznej czy dóbr kultury. Zdaję sobie sprawę, że do niektórych miejsc trzeba dojechać, ponieważ nie da się w każdym miejscu zbudować np. teatru. Wierzę jednak, że warunki życia na wsi mogą być zbliżone do warunków życia w mieście.

Dziękuję raz jeszcze za lata wspólnej, niezwykle pożytecznej pracy na rzecz regionu i lokalnej społeczności. Idziemy drogą dobrej zmiany. Dużo sukcesów, realnych korzyści i skutecznych zmian już za nami, ale przed nami jeszcze więcej. Pozostaję więc z nadzieją możliwości kontynuacji rozpoczętych działań, które z pewnością przyczynią się do sukcesywnego rozwoju wsi i miast zlokalizowanych w okręgu siedlecko-ostrołęckim.

Dokonania

Czyste powietrze

Wrzesień 8, 2019

Kwestie poprawy jakości powietrza traktujemy bardzo poważnie, tym bardziej, że w tym zakresie mamy do nadrobienia zaniedbania pozostawione przez naszych poprzedników. W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w latach 2008–2015 notorycznie przekraczała dobowe wartości dla stężenia pyłu PM10. Również raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 2007–2015 wskazuje na brak wystarczających działań w celu jego poprawy. Stąd realizowany od września 2018 roku Program Czyste Powietrze. Tylko do połowy lipca w jego ramach w całej Polsce złożono blisko 70 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 1,5 mld złotych.

Mój prąd

Wrzesień 7, 2019

Program realizowany wspólnie przez ministra środowiska i ministra energii przewiduje dotację 5 tys. złotych do instalacji OZE (np. fotowoltaika) dla właścicieli domów jednorodzinnych i odbiorców energii elektrycznej jako prosumenci. Prosument to taki odbiorca energii, który rozlicza się z zakładem energetycznym na zasadzie wymiany. Aby otrzymać 5 tys. złotych należy wykonać instalację i podpisać stosowną umowę z Zakładem Energetycznym, a następnie zwrócić się o pieniądze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 przy produkcji prądu, ale również bardzo duże ograniczenia kosztów prądu dla indywidualnych odbiorców.

Agroenergia

Wrzesień 6, 2019

Program przeznaczony jest dla gospodarstw indywidualnych – przewiduje dofinansowania do 40% kosztów, jednak nie więcej niż 800 tys. zł budowy instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika, wiatraki, biogazowanie, energia wodna. Oprócz 40% dotacji można otrzymać pożyczkę na 100% kosztów. Wnioski już można składać do NFOŚiGW. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2, ale również uzyskanie […]

zobacz więcej

Dla regionu

Spotkania posła Henryka Kowalczyka
z mieszkańcami okręgu wyborczego

Spotkanie z dziećmi podczas pikniku ekologicznego.

W latach 2016 i 2017 tematyką spotkań była sytuacja gospodarcza Polski oraz prezentacja programów wsparcia rodzin takich jak: 500+, darmowe leki dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego, sposoby obliczenia wysokości emerytury, reforma oświaty oraz programy dla rolnictwa m.in.: dofinansowanie ubezpieczeń upraw rolnych, nowe stawki dopłat do paliwa rolniczego, czy dofinansowania w ramach PROW.

W roku 2018 głównym tematem spotkań z mieszkańcami była informacja o programie „Czyste Powietrze”. Takich spotkań w naszym okręgu wyborczym odbyłem ponad 40. Kolejne ważne tematy to gospodarka odpadami, źródła dofinansowania dla samorządów, takie jak

Fundusz Dróg Samorządowych, programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – wsparcie OSP i innych służb ratowniczych, utylizacja azbestu, zbieranie folii rolniczej, pomoc dla samorządów w gospodarce wodno-ściekowej oraz gospodarowaniu odpadów.

Wiosną 2019 roku odbyłem spotkania we wszystkich powiatach okręgu siedlecko-ostrołęckiego, spotykając się co najmniej w trzech miejscach w każdym powiecie. Ponadto staram się uczestniczyć w lokalnych uroczystościach, jak dożynki, jubileusze OSP i szkół, przekazywaniu...

Działania Henryka Kowalczyka
na rzecz okręgu siedlecko-ostrołęckiego

Budowa dróg
  • uruchomiono ponownie inwestycje budowy obwodnicy Pułtuska i obwodnicy Ostrołęki,
  • trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej Warszawa – Lublin na odcinku Zakręt – Garwolin, już został zakończony odcinek Garwolin – Ryki,
  • oddano do użytku ekspresową drogę Wyszków – Ostrów Mazowiecka,
  • trwają prace przygotowawcze przy budowie obwodnicy w Łochowie,
  • trwają prace przygotowawcze nad wschodnim odcinkiem autostrady A2,
  • wykonano wiele prac na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych nr 61 (z mostem w Ostrołęce), drodze nr 50, drodze nr 60,
  • skuteczne wsparcie budowy dróg powiatowych igminnych z funduszu dróg lokalnych z dofinansowania w ramach likwidacji skutków nadmiernych opadów z funduszu leśnego. W czasie kadencji wartość dofinansowania dróg lokalnych w okręgu siedlecko-ostrołęckim znacząco przekroczyła 100 mln złotych.
Wsparcie szpitali

W czasie kadencji udało się przeznaczyć dofinansowanie na tworzenie nowych oddziałów, wyposażenie, modernizację i rozbudowę szpitali powiatowych m.in. w Garwolinie, Pułtusku, Mińsku Mazowieckim i Ostrowi Mazowieckiej.

Ochrona zabytków

W ostatnich latach dofinansowane zostały remonty obiektów zabytkowych, w większości kościołów, także innych obiektów użyteczności publicznej, jak wieża ratuszowa w Pułtusku oraz Zamek Domu Polonii.

Wsparcie OSP

Dzięki porozumieniu Ministra Środowiska i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały zakupione nowe samochody dla OSP. Szczególnie wiele samochodów zakupiono w latach 2018 i 2019. Samochody trafiły do wszystkich powiatów z okręgu. Znaczące dofinansowanie otrzymały jednostki OSP na zakup sprzętu ratowniczego i mundurów z funduszu składkowego KRUS i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Solidarności. W ciągu kadencji takie dofinansowanie uzyskało kilkaset jednostek OSP z okręgu siedlecko-ostrołęckiego.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas oficjalnego otwarcia kolejnego odcinka drogi S17 Garwolin-Ryki.

Uroczyste przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

Dzięki nowej ustawie powstało wiele Kół Gospodyń Wiejskich i otrzymały one dofinansowania założycielskie 3 tys. zł, a dla większych kół nawet 5 tys. zł. W tym roku część kół mogła liczyć również na dofinansowanie działalności z Funduszu Składkowego KRUS. Biuro Poselskie Henryka Kowalczyka aktywnie pomagało w składaniu wniosków o to dofinansowanie.

Pomoc w dofinansowaniu obiektów sportowych

Dzięki bardzo dobrym kontaktom z ministrem sportu udało się pozyskać dofinansowanie wielu obiektów sportowych w powiatach okręgu. Także znaczna ilość klubów sportowych uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Klub”, programu SKS, w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności) oraz programu Senior+. Łącznie do powiatów naszego okręgu dzięki programom sportowym trafiło kilkadziesiąt milionów złotych.

Biuro poselskie

Biuro Poselskie Henryka Kowalczyka funkcjonuje w Pułtusku przy Placu Teatralnym 1. Służy mieszkańcom powiatu, ale również wszystkim z okręgu wyborczego. Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku. Poseł Henryk Kowalczyk przyjmuje interesantów w poniedziałki.

Sprawy, z którymi zwracają się mieszkańcy są zwykle takie, dla których Biuro Poselskie jest ostatnią deską ratunku. Dotyczą spraw administracyjnych, opieszałości urzędów w różnych decyzjach samorządowych. Bywają też sprawy potrzeb mieszkaniowych, konfliktów sąsiedzkich i rodzinnych, remontów dróg, chodników, funkcjonowania służby zdrowia czy oświaty, skargi na działalność wójtów, burmistrzów, ośrodków pomocy społecznej. Często zdarzają się też sprawy płatności rolniczych, lokalizowania uciążliwych inwestycji. Bywają skargi na postępowania sądowe i wyroki sądów. Niestety w tej sytuacji pomoc posła jest niemożliwa – sprawę rozstrzyga sąd.

Ponadto w poniedziałki dyżur w Biurze Poselskim Henryka Kowalczyka pełni prawnik, który również doradza i pomaga w wielu sprawach. Biuro prowadzą Anna Wasilewska i Barbara Chrzanowska.

Podczas poniedziałkowych dyżurów posła Kowalczyka przychodzi zwykle kilkanaście osób. W ciągu kadencji w Biurze Poselskim posła zostało przyjętych ponad 2 tysiące interesantów. W pozostałe dni tygodnia pracownicy biura służą pomocą mieszkańcom m.in.: w wypełnianiu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dwa razy w roku przez biuro organizowane są zbiórki żywności we współpracy z Caritas. Dzięki temu przed każdymi świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przekazywane są paczki żywnościowe ponad 100 potrzebującym rodzinom. Biuro Poselskie corocznie organizuje Marsz dla Życia i Rodziny w Pułtusku oraz wiele innych spotkań i imprez kulturalnych.